නව ඇම්ඩන් කතා – ඔටුව සහ පට්ට කෑලි

March 3, 2018 Kiyawapan 0

හරි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ ආයුබෝවන් කියල පිලිගන්නවා නව ඇම්ඩන් කතා සමුහය හෙවත් කියවපන් විහිලු කතා ගුබ්බෑයමට. අද කියන්න යන්නේ ඔටු සින් එකක් ගැන ඔන්න ඉතින් ඈත […]

නව ඇම්ඩන් කතා – ජිගිරි බිරිස් එක

March 1, 2018 Kiyawapan 0

හරි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ ආයුබෝවන් කියල පිලිගන්නවා නව ඇම්ඩන් කතා සමුහය හෙවත් කියවපන් විහිලු කතා ගුබ්බෑයමට. අද කියන්න යන්නේ අපේ නව ඇම්ඩන්ගේ යාලුවෙක් වෙච්ච කමල් අප්පුහාමිට […]